Innove august 2018

Pealeht | Sisukord | Trüki
 
Projekti „Uueneva õpikäsitluse rakendamine Võru Lasteaias Okasroosike
 
Tegevused viiakse ellu meetme „Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine“ tegevuste „Õpetajate koolitus“ ja „Haridusasutuse juhtide koolitus“ Euroopa Sotsiaalfondi ja riigi kaasfinanseeringul kogusummas 5565 eurot.
 
 
 
Projekti käigus läbitakse lastega filosofeerimise koolitus, mille tulemusena on õpetajad kasvanud juhendajateks, kes ei edasta üksnes infot, vaid panevad õpilase mõtlema, suhtlema ja tegutsema. Lastega filosofeerimine on õppe- ja kasvatusmeetod, mille peamiseks eesmärgiks on panna lapsed iseseisvalt mõtlema. Filosofeerides õpivad lapsed tundma iseennast, aktiivselt kuulama, kaaslasega arvestama, oma seisukohti formuleerima ja neid ka põhjendama. 
 
 
Eesmärk:
Võru Okasroosikese lasteaed on läbi organisatsioonikultuuri muutmise kujunenud lapsest lähtuva õpikäsituse keskuseks, kus toetatakse õpetajat õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut soodustava, õpioskusi ja loovust arendava õpetamisviisi rakendamisel.
 
Tulemused:
Koolituse on läbinud 14 pedagoogi.
Võru Okasroosikese lasteaia 12 õpetajat ja juhtkond suunavad lapsi filosofeerimismeetodiga iseseisvalt mõtlema, õppima, otsustama ja ennast motiveerima.
Võru Lasteaed Okasroosike juures tegutseva Lapsesõbraliku Mõtlemise klubi kokkusaamistele on kaasatud kogu Võru maakonna lapsest lähtuvast töökultuurist huvitatud lasteaednikud.
Õpetajad on jaganud koolituselt saadud teadmiste rakendamise kogemusi Lapsesõbraliku Mõtlemise klubi kokkusaamistel.  
Õpetajad rakendavad oma igapäevatöös mitmekesiseid õpetamismeetodeid, mis arvestavad laste eripärade ja huvidega.