Info

Võru Linnavolikogu 10. mai 2006 määruses nr 20 "Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" (RT IV, 26.02.2021, 4) paragrahv 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kehtestada lasteasutuse õppekulu määraks 34 eurot kuus ühe lapse kohta.“.

Määrus jõustub 2023 aasta 1. veebruaril.